SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w Grodzisku Mazowieckim

O NAS:

 

Prywatny Ośrodek Edukacyjny "WIKFRAN" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim jest niepubliczną placówką kształcącą osoby dorosłe.

 

 

1. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1                            

 

 2. Prywatna Szkoła Policealna "WIKFRAN":

 

                                                                             - technik administracji

                                                                             - technik rachunkowości

                                                                             - technik BHP

pytanie

ZADAJ NAM PYTANIE

Zapisz się bez konieczności wychodzenia z domu!!!

zapis on-line

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Historia szkoły, organ prowadzący, dyrektor, rada pedagogiczna, organy szkoły

historia

HISTORIA SZKOŁY

 

 

Nasze Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych

 

 

                                                

 

 

 • Prowadzimy dokumentację i zajęcia tak, jak szkoły publiczne oraz wydajemy świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej.

 • Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 • Przeprowadzamy egzaminy państwowe organizowane przez Okręgową Komisję Edukacyjną w Warszawie.

 

Aby uzyskać uprawnienia szkoły publicznej przeszliśmy weryfikację i otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Jesteśmy wpisani do miejskiej ewidencji placówek oświatowych.

 

Podlegamy stałemu nadzorowi władz oświatowych.

Naszą Szkołę ukończyło już setki osób. Największy odsetek stanowią osoby między 18 a 25 rokiem życia, jednak nie brak u nas osób w każdym wieku. Rekordzista miał 63 lata.

Zaufali nam starsi i młodsi, panie i panowie, ludzie z doświadczeniem zawodowym oraz Ci, którzy dopiero szukają swojego miejsca.

Każdy z naszych słuchaczy to indywidualista, mający własny przepis na życie i różne do niego podejście, ale wszystkich łączy pasja i chęć zdobywania nowych umiejętności.

Zajęcia w Naszej szkole staramy się jak najlepiej dostosować do indywidualnych potrzeb każdego słuchacza dlatego pracujemy na autorskich programach nauczania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi słuchacze to osoby aktywne zawodowo często posiadający rodziny, dlatego staramy się ich nie obarczać koniecznością uczenia się w domu. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby w szkole można było zdobyć niezbędną wiedzę. Na zajęcia wykładowcy przygotowują materiały edukacyjne, aby nie obciążać naszych słuchaczy dodatkowo kosztami zakupu książek.

Chcemy aby wiedza była przekazywana w sposób rzetelny dlatego nasi wykładowcy posiadają najlepsze kwalifikacje do nauczania swoich przedmiotów i posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dorosłych. Wszyscy wykładowcy posiadają wyższe wykształcenie i uprawnienia pedagogiczne. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość.

"Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć"

Albert Einstein

DLACZEGO MY?

8. nietypowe dni nauki - zajęcia w naszej szkole prowadzone są w systemie zaocznym, ale różniącym się od tego co proponują inne szkoły. U nas NIEDZIELĘ spędzisz z rodziną i przyjaciółmi!

Zajęcia odbywają się bowiem 2 razy w miesiącu w PIĄTKI (od 16.30 do 20.30) i SOBOTY (od 8.00 do 16.30)

9. możliwość wyboru języka obcego - podstawowym językiem obcym nauczanym w naszych szkołach jest język ANGIELSKI ale istnieje możliwość wyboru języka ROSYJSKIEGO.

10. wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, do ubiegania się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny, oraz rentowy jak również legitymacje uprawniające do zniżek komunikacyjnych.

11. możliwość zapisu bez wychodzenia z domu - możliwość ZAPISU ON-LINE!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 1

4 lata - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, "starej" zasadniczej szkoły zawodowej.

 

3 lata - dla absolwentów "nowej" szkoły zawodowej (branżowej)

ILE TRWA NAUKA W SZKOLE?

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA 

"WIKFRAN"

1,5 roku - na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2 lata - na kierunku technik administracji i technik rachunkowości.

KIEDY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAJĘCIA W SZKOLE DLA DOROSŁYCH?

Nabór zimowy - zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend września

 

Nabór letni - zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend lutego.

 

Kalendarz zajęć jest dostosowany tak, aby słuchacze mieli możliwość jak najlepszego przygotowania się do egzaminu maturalnego w przypadku liceum i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w przypadku szkoły policealnej.

ILE KOSZTUJE NAUKA W SZKOLE DLA DOROSŁYCH?

 Wpisowe - 0 zł!!!      Czesne - 150 zł!!   

Sesja egzaminacyjna - 0 zł!!!

 

Egzamin maturalny/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 0 zł!!!

KIEDY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

W przypadku naboru zimowego - do końca sierpnia, ale w szczególnych przypadkach istnieje możliwość zapisu w trakcie semestru.

 

W przypadku naboru letniego - do końca stycznia, ale w szczególnych przypadkach istnieje możliwość zapisu w trakcie semestru.

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ ABY ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NR 1

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla – w przypadku zapisu na semestr pierwszy

 

 • Arkusz Ocen z poprzedniej szkoły – w przypadku przejścia do nas z innej szkoły na semestr wyższy niż pierwszy (jeżeli szkoła do której uczęszczałeś wcześniej odmawia wydania Arkusza Ocen wystarczy, że podasz nam jej nazwę a my zrobimy to za Ciebie)

 

 • Dowód osobisty (do okazania przy zapisie)

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (można donieść w terminie późniejszym)

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA  "WIKFRAN"

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne;

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

Do Naszej Szkoły może dostać się praktycznie każdy, kto w momencie zapisu bądź w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę - ma ukończone 18 lat. Nie ma natomiast ograniczeń wiekowych, a więc na jednym semestrze mogą znaleźć się świeżo upieczeni absolwenci szkół jak i ludzie doświadczeni zawodowo.

 

Ponad to do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

 

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć również osobę, która ukończyła branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat

 

W przypadku rekrutacji do szkoły obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy"! To znaczy liczy się wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 

Nie ma egzaminów wstępnych!

 

Dlatego też osoby, które chciałyby się dostać do Naszej Szkoły nie powinny zwlekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów

JAK WYGLĄDA NAUKA SZKOLE DLA DOROSŁYCH?

Zajęcia w Naszej Szkole odbywają się w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu, zazwyczaj co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.30. Dzięki temu systemowi niedziele nasi słuchacze spędzają z rodziną.

 

 

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,  stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NR 1

 

Po ukończeniu Liceum absolwent:

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 2. może przystąpić do egzaminu maturalnego;

 3. może kontynuować naukę w naszej szkole policealnej;

 4. może kontynuować naukę na dowolnych studiach lub w zaprzyjaźnionej z nami Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej w Warszawie

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA  "WIKFRAN"

 

Po ukończeniu Szkoły Policealnej absolwent:

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej;

 2. może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;

 3. uzyskuje tytuł technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie

WIKFRAN

ZAPIS ON-LINE

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 

powstało w 2004 roku i od początku istnienia posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty na czas nieokreślony (decyzją Nr 2/4324/WOKS/04). Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego zaświadczeniem Nr 5/NE/04 wpis z dnia 12.07.2004 roku pod numerem 3/NE-U/04.

 

 

Inauguracja pierwszego roku szkolnego 2004/2005 przypadła na dzień 1 września 2004 roku w ówczesnej siedzibie szkoły przy ulicy Armii Krajowej 1 K. Wtedy to w sali lekcyjnej mieszczącej się w budynku Gimnazjum przy ulicy Bartniaka 13 A zasiadło 14 słuchaczy.W kolejnych latach szkoła zaczęła się rozwijać a słuchaczy zaczęło przybywać.Początkowo siedziba szkoły i jej sekretariat mieściły się przy ulicy Armii Krajowej 1 K a sale lekcyjne w Gimnazjum przy ulicy Westfala 3, jednak w październiku 2011 roku siedziba liceum przeniosła się do budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury 4 co znacznie wpłynęło na jakość szkoły gdyż sekretariat i sale wykładowe mieszczą się w jednym budynku.

 

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "WIKFRAN"

powstała w 2017 roku i od początku istnienia posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty na czas nieokreślony (decyzją Nr 2/4324/WOKS/04). Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego zaświadczeniem Nr WOK.4330.1.2017 wpis z dnia 01.08.2017 roku pod numerem 1/4323/WOK/17.

 

 

Nasza Szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie, ale również miejsce rozwoju kulturalnego słuchaczy, co w Naszej Szkole, jako jednej z niewielu tego typu, jest szczególnie widoczne poprzez organizowane na przełomie lat wieczory wigilijne, zakończenia roku szkolnego a przede wszystkim Bale Absolwentów organizowane co roku.Szkoła dla Dorosłych nie musi zatem oznaczać szkoły nudnej, ograniczającej potrzeby słuchaczy. Nasza Szkoła jest specyficzna. Nastawiona na ucznia, w której rozumie się indywidualną sytuację i potrzeby każdego słuchacza.O szczególnym charakterze Szkoły decydują uczniowie - dorośli, niejednokrotnie starsi od nauczycieli, pracujący zawodowo, mający rodziny, nierzadko borykający się z problemami osobistymi, finansowymi i zdrowotnymi.

 

 

Naszą Szkołę tworzy również wspaniała kadra pedagogiczna. Odpowiednio wykształcona i nastawiona na pomoc słuchaczom.

 

 

DRUGIEJ TAKIEJ SZKOŁY NIE MA!!!

KONTAKT

Godziny otwarcia sekretariatu                         

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 14.00

 • środa 15.00 - 19.00

05-825 Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4

 

tel. 509-449-501